พื้นที่ปลูกแตงโม

ที่
ตำบล พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
1
นาคำ
1,632
1,632
2
นำเดื่อ
245
245
3
ศรีสงคราม
-
-
4
บ้านเอื้อง
7
7
5
โพนสว่าง
-
-
6
บ้านข่า
12
12
7
หาดแพง
36
36
8
สามพง
52
52
9
ท่าบ่อสงคราม
16
16
รวม
2,000
2,000